Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
022-2018 Доставка на стъкла 5мм Не се изисква
020-2018 Доставка на крешерни стълбчета Не се изисква
020-2018 Проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор на обект „2352/ Преустройство и газоснабдяване с компресиран газ на отоплителна централа (обект Б-63) не се изисква
019-2018 „Абонаментно обслужване на парни котли под високо налягане“ Не се изисква
018-2018 Доставка на „Лабораторно оборудване“ Не се изисква
017-2018 Доставка на „Камина лабораторна“ и „Лабораторен остров“ Не се изисква
012-2018 „Ремонт на Лаборатория за физико-химичен анализ (обект Б-30)“ в ЦАТИП военно формирование 26940 – Стара Загора Не се изисква
CATIP-2014-001 „Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование 26940 – Стара Загора” 00164-2014-0008
016-2018 Доставка на дограма за прозорци и врати, стъкла и други сходни не се изисква
015-2018 Доставка на акумулаторни батерии не се изисква

Страници