19 Авг. 2022

Доставка на апаратура за определяне на силата на изтегляне на куршума

Номер-МО: 
не се изисква
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

1. Предмет на обществената поръчка:

 - „Доставка на апаратура за определяне на силата на изтегляне на куршума“ представляваща военно оборудване или чувствително оборудване съгласно §2, т. 65 от ЗОП;

 - обучение за работа със системата.

2. Правно основание – доставка по чл. 20, ал. 1, т.4 “а“, във връзка с чл. 20, ал. 6  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦАТИП ”.

3. Начин на изпълнение на поръчката – при условията на чл. 20, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, чрез директно възлагане със сключване на договор.

4. Място за изпълнение - Централният артилерийски технически изпитателен полигон.

5. Предложението да бъде изпратено в срок до 23:59 часа на 11.09.2022 г. на e-mail адрес catip@abv.bg.

6. Лице за контакт: майор Запрян ЖЕКОВ – тел.: 042/ 62-61-19, e-mail: catip@abv.bg.